Barr- och kottramsa
Granens barr är korta
och sitter ett och ett.
Tallens barr är långa
och sitter två och två.
Enens barr är korta

och sitter tre och tre 
och sticks.