Läroplanens 26 delmål:
Med fet stil:  Lämplig för år: 1-2, 2-4,  4-6
1-sin identitet och känna trygghet i den samt medveten-
het om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, 
A 1   A2   A3              
2-självständighet och tillit till sin egen förmåga,                                                                                                                                                                                               
3-nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,                                                                                                                                                                                         
4-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta,
hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter                                                             
Värdegrund
5 samt att ta ansvar för gemensamma regler,                                                                                                                                                                                                     
A 
6-förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar
samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,                                       
7-fantasi och föreställningsförmåga,                                                                                                                                                                                                                       
26              27             28
8-motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för hur viktigt det är att ta hand om hälsa och sitt
välbefinnande,     
 71             72             73
9-förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och
upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,                                                                                                                       
 82
10-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och
kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika   
uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik och dans,                                                                                                                                                                                                         
50              46            49
11-intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier,
såväl digitala som andra, samt sin förmåga att   använda
sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,                                                                                                                                                                                                                            Tillsammanstid
12-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,   argumentera
och kommunicera med andra i olika sammanhang och med
skilda syften,                                                                                                                                                   
Tillsammanstid
13-intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och
hur de används för att förmedla budskap,                                                                                   
42             43             44
14-sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse
för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i   ett   
samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala
kulturlivet,                                                                                                                                                                                               
54             55            56
15-både det svenska språket och det egna nationella
minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,                                                             
Bra uttal lyssna
16-både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet
har ett annat modersmål än svenska,                                                                                           
Bra uttal lyssna
17-svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är
dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,                                                             
 Läraruppgift
18-förmåga att använda matematik för att undersöka,
reflektera över och pröva olika lösningar av egna och   
andras problemställningar,           
 57            58             59
19-förståelse för rum, tid och form, och grundläggande
egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal,   
mätning och förändring,samt att resonera matematiskt
om detta,                                                                                                                                                                                                               
66             67             68
20-förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
matematiska begrepp och samband mellan begrepp,                                                               
71            72              73
21-förståelse för samband i naturen och för naturens olika
kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle   
påverkar varandra,                                                       
93

22-förståelse för hur människors olika val i vardagen
kan bidra till en hållbar utveckling,                                                                                                                                                      
 84
23-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter,
och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen,                                                                                 
85
24-förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer,
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och  teknik,                                                                             
87
25-förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,                                                                                                                                                                                                                       
92
26-förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap.                                                                                                 
 60             61             62