Efter varje delmål 1-26 finns siffror länkade till lämpliga övningar.
Först för 1-2 år, i mitten 2-4 år och sist 4-6 år Klicka på de färgade länkningarna
Vänligen ha lite tålamod då delar av listan är under uppläggning.


                      Förskolans läroplan (Lpfö 18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
1-  sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet
       om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
Sidor:  12          13          14
2-  självständighet och tillit till sin egen förmåga,
Sidor:  15          16          17
3-  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
Sidor: Verktyg
4-  förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter
      samt att ta ansvar för gemensamma regler,
Sidor: Värdegrund
5-   förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna
      uppfattningar,
Sidor: Värdegrund
6-  fantasi och föreställningsförmåga,
Sidor:  51         52          53
7-   motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om hälsa och sitt välbefinnande,
Sidor:   71         72          73
8-   förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
Sidor:   68         69          70
9-  förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
Sidor:   48         49          50          
10- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
Sidor: Under uppläggning (Tillsammanstid)
11- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
Sidor: Under uppläggning (Tillsammanstid)
12- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
Sidor:   42         43          44
13- sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
Sidor:   54         55          56
14- både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
Sidor:   97 99
15- både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
Sidor:   97 99
16- svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
Sidor: Under uppläggning (Punktskriftdagen)
17- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
Sidor:   57         58          59          99
18- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
Sidor:   39          40          41
19- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Sidor:   57          58          59
20- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle
       påverkar varandra,     
Sidor:   63          64          65                                                        
21- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
Sidor under uppläggning.(Professorns vardagsvetenskap)
22- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska
       fenomen,
Sidor under uppläggning.(Professorns vardagsvetenskap) Sidan 98 (Fåglar och fågelsång)
23- förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
       och teknik,
Sidor under uppläggning.(Professorns vardagsvetenskap)
24- förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,
Sidor:   91          92          93 (Under uppläggning)
25- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
Sidor:   60          61          62